กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงปีการศึกษา 2563

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙

ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน” โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม คือ

๑. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐

๒. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

๓. บนสมาร์ทโฟน แอบพลิเคชั่น DLTV

๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โดยใช้กำหนดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่

https://dltv.ac.th/