กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิราวรรณ ชาญวิริยะ
คศ.1

นางรจนา บัวศรี
คศ.3

นายอัศวิน วงศ์พุ่ม
คศ.3

นางวลัยลักษณ์ อุลลา
คศ.3

นายชาตรี หยกสินพูนทวี
คศ.2

นางสาวพรไพลิน ตาไฝ
ครูผู้ช่วย