กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนฤดล ยาวิชัย
ครู คศ.1 (ศิลปะ)

นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์
ครู คศ.2 (ดนตรี)

นางกล้วยไม้ เงาธรรม
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

นางสาวอัญชลี ฟูแสง
อัตราจ้าง (นาฏศิลป์)