กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย
คศ.2

นายวสันต์ กาญจนเชษฐ์
คศ.2

นายวรวัฒน์ คำเปียก
คศ.3

นางสาวพิมพิชชา ยารังกา

คศ.2

นางสาวกนกพร ทาแกง

ครูผู้ช่วย