กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรุโณทัย พิสสมัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวรวัฒน์ คำเปียก
ครู คศ.3

นางสาวกนกพร ทาแกง
ครู คศ.2

นายชยันต์ ผู้ดอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวณีย์ เทียนทองนพคุณ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทรกานต์ บงกชกุสุมาลย์
ครูอัตราจ้าง