ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาน้อย จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาที่จะขยายให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทุกอำเภอโดย เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2519 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 29 คน โดยในระยะแรกได้อาศัยเรียนที่อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาน้อย ( ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ) และได้ขอครูมาช่วยปฏิบัติการสอน 2 คน คือ นายประยูร ลังกาพินธ์ วุฒิ กศ.บ. และนายน้อย แซ่เจีย วุฒิ พ.ม. โดยมีนายจินดา ต๊ะปินตา ศึกษาธิการอำเภอแม่ลาน้อย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา 2519
5 ตุลาคม 2519 นายจินดา ต๊ะปินตา ย้ายไปรับตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอแม่สะเรียง และนายเมืองดี นนทธรรม ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน
21 ตุลาคม 2519 นายสมพร ชวฤทธิ์ อาจารย์ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
1 ธันวาคม 2519 นายทองดำ ประสิทธ์ ได้รับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักการภารโรง
18 ธันวาคม 2519 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 970,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก จำนวน 6 ห้องเรียน บ้านพักครูจำนวน 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง โดยเริ่มวางผังก่อสร้าง บนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมสามัญได้เช่าจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 57 ไร่ 2 งาน 62.10 ตารางวา
ปีการศึกษา 2520
1 กุมภาพันธ์ 2520 นายประยูร ลังกาพินธ์ วุฒิ กศ.บ. มารายงานตัวรับตำแหน่งอาจารย์ 1 นายสุรศักดิ์ สุภานันท์ วุฒิ ปวส. มารายตัวเข้ารับตำแหน่งครู 2
1 กันยายน 2520 การก่อสร้างโรงเรียนแบบ 216 ก เสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายโรงเรียนมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาน้อยซึ่งในปีนี้มีนักเรียน ทั้งสิ้น 71 คน ครูอาจารย์ 4 คน และภารโรง 1 คน
ปีการศึกษา 2521
เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 เป็นปีแรก มีนักเรียนรวมทั้งหมด 145 คน ครู 9 คน ภารโรง 2 คน
ปีการศึกษา 2523
สอนหลักสูตร พุทธศักราช 2503 เป็นรุ่นสุดท้ายและใช้หลักสูตร ฯ 2521 มีจำนวนนักเรียนชั้น ม. 1 – ม. 3 ทั้งหมด 140 คน
20 ธันวาคม 2523 ได้มีการจัดงาน “วันซาวธันว์” ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นดำริของนายมนสมุทร ปานพรหม ถือเอาวันขุดหลุมก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ก ( 20 ธันวาคม 2519 ) เป็นวันกำเนิดโรงเรียน จัดให้มีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ และกิจกรรมวิ่งประเพณีไป – กลับ ระหว่างโรงเรียนกับหมู่บ้านวังคัน
ปีการศึกษา 2535
เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 45 คน
ปีการศึกษา 2537
นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรก 42 คน
ปีการศึกษา 2538
โรงเรียน แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 7,124,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล ( ปรับปรุง 29 ) จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2540
กรม สามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการและตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2540 )
ปีการศึกษา 2541
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 118,512 บาท ให้โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักนักเรียน จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่ จำนวน 2 หลัง
ปีการศึกษา 2542
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 เพื่อทอดพระเนตรโครงการจัดที่พักนักเรียน และกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2544
12 กุมภาพันธ์ 2545 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ปีการศึกษา 2545
โรงเรียน แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เปิดใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2547
1 มกราคม 2547 นายวิเชียร ชูเกียรติ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2551
รับงบสร้างแฟก์ แบบ สปช. 303/28 จำนวนเงิน บาท
ปีการศึกษา 2553
รับงบสร้างอาคาร 3 แบบ สปช. 318 ล/38 (พิเศษ)

ตราโรงเรียน

logomd

ดาว์นโหลดโลโก้โรงเรียน

คติพจน์โรงเรียน

สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี

ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะทำให้เกิดสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

มารยาทงาม ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

 

สีประจำโรงเรียน

“ เทา– น้ำเงิน ”

 

คติพจน์ของโรงเรียน

สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี
ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะทำให้เกิดสุข

 

อักษรย่อ

ม.ด.

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2.โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างหลากหลาย
3. พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดรับกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันเป็นการ
6. ส่งเสริมความสามารถความสนใจและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม