กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรัญญา โสคำ
ครู คศ.2 (อังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษณี ดวงพร
ครู คศ.2 (อังกฤษ)

นางสาวพรพิมล กมลดีเลิศ
ครู คศ.1 (อังกฤษ)

นาวสาวนารปรียา ชัยอินทร์
ครู คศ.1 (ภาษาจีน)

นางสาวณิชาพัชร์ บุญคล้อยตาม
ครู คศ.1(อังกฤษ)

นางสาววรพร ตระสักชลาศัย
ครูผู้ช่วย(ภาษาอังกฤษ)

นายสหัสวรรษ คงสุนทร
ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวปวีณา ธาราวนา
พนักงานราชการ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจิรภิญญา เจริญเจ้าสกุล
อัตราจ้าง (ภาษาจีน)

Mr.Elly Belet Masai
ครูอัตราจ้าง