กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา กันเพชร
ครู คศ.1(ฟิสิกส์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดา ประทีปพจน์
ครู คศ.3 (เคมี)

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
ครู คศ.3 (ฟิสิกส์)

นายอดิสรณ์ ทานา
ครู คศ.3 (เคมี)

นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร
คศ.3 (ชีวิทยา)

นายคำ วงค์เทพ
ครู คศ.2 (เคมี)

นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นางพิมพร พจนาปิยกุล
ครู คศ.2 (วิทย์ทั่วไป)

นายสมชาย แผ่อำนาจ
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครู คศ.2 (ชีววิทยา)

นายสมชาย เกษมสุขมา
ครู ผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)