กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางเกศรินทร์ พยอม
คศ.1 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางจินดา ประทีปพจน์
คศ.3 (เคมี)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายคำ วงค์เทพ
คศ.2 (เคมี)

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
คศ.2 (ฟิสิกส์)

นายอดิสรณ์ ทานา
คศ.2 (ชีววิทยา)

นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร
คศ.2 (ชีววิทยา)

นายจรัสพงษ์ มูลใจ
คศ.1 (ชีววิทยา)

นางสาวยุพิน คำหน้อย
คศ.1 (ฟิสิกส์)

นางสาวฐิตินันท์ มุ้ยแก้ว
คศ.1 (ฟิสิกส์)

นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นายสมชาย แผ่อำนาจ
คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

นางสาวพิมพ์ชนก คำจันทร์
อัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)

นางสาวณิชกานต์ นานุ
นักศึกษาฝึกสอน (วิทย์ทั่วไป)

นางสาวพัชราวรรณ คณาวุฒิกร

นักศึกษาฝึกสอน (เคมี)