กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว
ครู คศ.2 (อุตสาหกรรม)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอุดม เดชะบุญ
ครู คศ.2 (อุตสาหกรรม)

นางสาวอัยภัท ญาณเจริญ
ครู (คหกรรม)

นายคมสันต์ โนคำ
ครูผู้ช่วย (เกษตร)

นางสาวณัฏฐนันท์ เพชรสกุลศิริ
ครูอัตราจ้าง (เกษตร)

นายอนุกุล พฤกษชาติกุล
ครูอัตราจ้าง (เกษตร)

นายธันวา วงศ์พนากุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู