กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอุดม เดชะบุญ
ครู คศ.2 (อุตสาหกรรม)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอัมรินทร์ หยกแสงดาว
ครู คศ.2 (อุตสาหกรรม)

นางสาวอัยภัท ญาณเจริญ
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

นายคมสันต์ โนคำ
ครูผู้ช่วย (เกษตร)

นางสาวณัฏฐนันท์ เพชรสกุลศิริ
ครูอัตราจ้าง (เกษตร)

นายอนุกุล พฤกษชาติกุล
ครูอัตราจ้าง (เกษตร)