กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรันรุตน์ เพียรกิจ

ครู คศ.2

นายนพดล รุ้งประนมกร

ครู คศ.2

นางสาวมณฑา พรกนกพงศ์

ครู คศ.1

นายประสิทธิ์ วรกิจพาณิชย์

ครู คศ.2

นางสาวนัชชา มากมาย

ครู คศ.1

นางสาวพานทอง คติธรรมกุล

ครู คศ.1