กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายจรันรุตน์ เพียรกิจ
ครู คศ.3

นายนพดล รุ้งประนมกร
ครู คศ.3

นายยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวกันตา ตันกุระ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา ใจยะยอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัดดาวัลย์ เจิดพงศ์จรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนิดา ยงธนาสารกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวฝนทิพย์ หยกรุ่งทิวากร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู