กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฏฐพล มณีธร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศิริชัย จรินต๊ะ
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ รัตนา
ครู อันดับ คศ.2

นายชาคร เรืองอรุณกิจ
ครูผู้ช่วย