ผู้บริหาร

นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ พวงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

นางสาวปวีณา จรรยาขจรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์