ผู้บริหาร

นายเรืองยศ ปันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจงรักษ์ วุฒิรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มฯงบประมาณ

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.กลุ่มบริการวิชาการ

นางจินดา ประทีปพจน์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผอ.กลุ่มฯงานบุคคล

นายศิริชัย จรินต๊ะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.กลุ่มบริการกิจการนักเรียน

นายอุดม เดชะบุญ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผอ.กลุ่มฯทั่วไป