กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวฑีราพร มูลสุข
ครู คศ. 1 (บรรณารักษ์)

นางสาวสุวภัทร ใจเอื้อ
ครู คศ. 1 (แนะแนว)

นายสุรพงษ์ สีเหลือง
พนักงานราชการ (แนะแนว)

นางสาวชไมพร อิทธิพลทรัพย์
อัตราจ้าง (ธุรการ)