กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปานฤทัย บ้านคุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุรพงษ์ สีเหลือง
พนักงานราชการ (แนะแนว)

นางสาวชไมพร อิทธิพลทรัพย์
อัตราจ้าง (ธุรการ)