Personal Data Protection Act (PDPA)

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ขอประกาศให้ทราบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กล้อง CCTV เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และโรงเรียน โดยการจัดเก็บ รวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย PDPA กำหนด

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญแก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายที่เป็นบุคคลธรรมดาและยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โรงเรียนต้องพิจารณาจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ ผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง
2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ ครู พนักงาน กรรมการบริหารสถานศึกษา
3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ ผู้สมัครงาน
4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ คู่ค้า
5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ ผู้มาติดต่อ