โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2564 โดยปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-hand และ On-line