เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2566

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2566
การจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามประกาศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก