รับสมัครนักเรียนหอพักโรงเรียน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

รับสมัครนักเรียนหอพักโรงเรียน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เอกสารสมัคร ดังนี้
1.หอ.มด.02 / หอ.มด.04 / หอ.มด.05 / หอ.มด.06
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ใบ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ใบ
*** **เตรียมเงินค่าบำรุงหอพักมาในวันรายงานตัว คนละ 700 บาท