ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง แจ้งปิดเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง แจ้งปิดเรียน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน บ้านห้วยผึ้งใหม่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดโรงเรียน ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 9 วัน ทั้งนี้ในระหว่างที่โรงเรียนต้องปิดเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนที่งานวิชาการได้กำหนดไว้ให้กับนักเรียน
จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
นายนิคม สิงห์สูตร