ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)
 
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอเลื่อนการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) จากที่เคยแจ้ง เพื่อทำการสอนแบบออนไลน์ (On-Line) ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔