ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

📚กิจกรรม รับสมัคร (เพิ่มเติม) 3-12 พ.ค. 2563 (เวลา 8.30 น.-16.00 น.)
เอกสาร
สำเนาทะเบียนบ้าน ชื่อนักเรียน,พ่อ,แม่,ผู้ปกครอง
สำเนา ปพ.1
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 ใบ

📚กิจกรรม สอบคัดห้อง ม.4 (เพื่อคัดแผนการเรียน) 7 มิ.ย. 2563
(เวลา 8.30 น.-11.30 น.)

📚กิจกรรม ประกาศผลการคัดห้อง 11 มิ.ย. 2563

📚กิจกรรม รายงานตัวและมอบตัว ม.1 และนักเรียนที่ย้ายระหว่างปี 13 มิ.ย. 2563 (เวลา 8.30 น.-11.30 น.)
เอกสารที่ยังไม่ได้นำมาให้ในวันสมัคร
💵และเตรียมค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการรับสมัคร

📚กิจกรรม รายงานตัวและมอบตัว ม.4 14 มิ.ย. 2563 (เวลา 8.30 น.-11.30 น.)
เอกสารที่ยังไม่ได้นำมาให้ในวันสมัคร
💵และเตรียมค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการรับสมัคร

📚กิจกรรม เปิดภาคเรียนทุกชั้นปี 1 ก.ค. 2563

หมายเหตุ :
– นักเรียน ม.1 ไม่มีการสอบคัดห้อง ทางโรงเรียนจะจัดห้องเรียนแบบคละและ นำผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2563
มาคัดห้องในภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการความปลอดภัย
– นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่มาติดต่อ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน