ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกนาฎศิลป์)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกนาฎศิลป์)