ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตร)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายช่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตร)