ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกนาฏศิลป์)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกนาฏศิลป์)
ตามที่ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกนาฏศิลป์) อัตราเงินเดือน 8,000 บาท จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น
บัดนี้ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้ดำเนินคัดเลือกตามวิธีการที่ประกาศการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ เรียงตามลำดับที่ ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางสาวศิรินภา ชุมภู
ลำดับที่ 2 นางสาวสาหร่าย นะที
ลำดับที่ 3 นายสุวรรณกร เจริญสุข
ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัว จะเรียกผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับต่อไป โดยจะขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับ คัดเลือกไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์