ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการเรียนในรูปแบบ On-hand เนื่องจากสถานการณ์กาแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดการเรียนในรูปแบบ On-hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในหลายพื้นที่ ประเทศไทย และจากการแถลงข่าวสารการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงประกาศจัดการเรียนการสอนใน รูปแบบ On-hand เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ดังต่อไปนี้
๑. จัดจิกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ระหว่างวันที่ ๒๗ ,๒๙,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ วันทำการ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา มอบใบความรู้ใบงาน และแบบฝึกทักษะ ให้กับนักเรียน โดยครูผู้สอนจะ เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์
๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ของโรงเรียนได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและ ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
๔. ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสาร ประกาศของโรงเรียนทางเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้ครูประจำชั้นแต่ละห้องได้ติดต่อประสานกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
จึงประกาศให้ทราบและถึอปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป
 
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์