ข้อมูลสารสนเทศ 2565

ข้อมูลสารสนเทศ 2565
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานห้องสมุด
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเรียนฟรี 15 ปี
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานนิเทศกำกับและติดตาม
งานวิจัยและพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานหอพักนักเรียน
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานแผนงาน และนโยบาลการศึกษา
งานบัญชี
งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารทั่วไป
งานควบคุมยานพาหนะ
งานโสตทัศนูปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานโภชนาการ
งานโครงการในพระราชดำริ
งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและขับเคลื่อนสัมมาชีพฯ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งานปกครอง และพัฒนาวินัยนักเรียน
งานดนตรีและการแสดงและประชาธิปไตย
งานระบบดูแดช่วยเหลือนักเรียน
งานป้องกันสารเสพติด


ส่งแล้ว ข้อมูลสารสนเทศ 2565
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานหลักสูตร การเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานทะเบียน
งานห้องสมุด
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเรียนฟรี 15 ปี
งานประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานแนะแนว
งานนิเทศกำกับและติดตาม
งานวิจัยและพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งานบุคคล
งานส่งเสริมพัฒนาผดุงเกียรติบุคลากร
งานหอพักนักเรียน
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานแผนงาน และนโยบาลการศึกษา
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
งานสวัสดิการและธนาคารโรงเรียน
งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
งานควบคุมยานพาหนะ
งานโสตทัศนูปกรณ์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานโภชนาการ
งานโครงการในพระราชดำริ
งานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและขับเคลื่อนสัมมาชีพฯ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
งานปกครอง และพัฒนาวินัยนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานดนตรีและการแสดงและประชาธิปไตย
งานระบบดูแดช่วยเหลือนักเรียน
งานป้องกันสารเสพติด