ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย
นางสาวอาทิตยา งามจารุธารเกษม 66.50 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์
นายสิริสกุล แสงเมือง 62.50 คะแนน

วิชาสังคมศึกษา
นางสาวอาทิตยา งามจารุธารเกษม 57 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวรัชนก ถนอมรัตน์ 53.75 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวกษมา กันทรจำรัส 52 คะแนน