ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
คะแนนสูงสุดระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย
เด็กชายอภิชัย เงินตุ้ย 92 คะแนน

วิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงพิชญา รัตนพูนสุข 64 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงวาทินี ไตรรัตนมงคล 62 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงวาทินี ไตรรัตนมงคล 46.50 คะแนน