การจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ และวันจันทร์ที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓


ประกาศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ และวันจันทร์ที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ศรม.) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๔ และวันจันทร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันสงกรานต์นั้น จำนวน ๒ วัน แต่เนื่องจากในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทรวงสาธารณสุข จงทำให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียน ครบถ้วนตามหลักสูตร ทางโรงเรียน “แม่ลาน้อยดรุณสิกข์” จึงขอประกาศจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษใน วันศุกร์ที่ ๔ และวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ โดยใช้ตารางเรียนตามปกติ