ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์