กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวลัยลักษณ์ อุลลา
คศ.3

นางรจนา บัวศรี
คศ.3

นางไพริน ทรัพย์ไพรวัลย์
ครู คศ.2

นายวรัชญ์ ดุลย์สุข
ครู คศ.1

นางสาววลัยลักษณ์ บุญศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเปรมฤทัย หมื่นยอง
ครูผู้ช่วย