ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาน้อย   จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2519  ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาที่จะขยายให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทุกอำเภอโดยเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ  2519  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน  29  คน   โดยในระยะแรกได้อาศัยเรียนที่อาคารเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาน้อย ( ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย )  และได้ขอครูมาช่วยปฏิบัติการสอน 2 คน  คือ นายประยูร  ลังกาพินธ์ วุฒิ  กศ.บ. และนายน้อย  แซ่เจีย  วุฒิ  พ.ม.  โดยมีนายจินดา  ต๊ะปินตา  ศึกษาธิการอำเภอแม่ลาน้อย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2520  ได้ย้ายมาทำการสอนในโรงเรียนปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 970,000 บาท สำหรับ   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216  ก  จำนวน  6  ห้องเรียน  บ้านพักครูจำนวน 2  หลัง   บ้านพักภารโรง   1  หลัง  โดยเริ่มวางผังก่อสร้าง  บนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้เช่าจากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวนทั้งสิ้น  57  ไร่   2  งาน    62.10  ตารางวา

ปี พ.ศ. 2520 การก่อสร้างโรงเรียนแบบ  216 ก  เสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายโรงเรียนมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ลาน้อยซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 71 คน ครูอาจารย์  4  คน และ   ภารโรง  1  คน 

ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่  1  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช   2521  เป็นปีแรก มีนักเรียนรวมทั้งหมด 145  คน  ครู  9  คน ภารโรง  2  คน

ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตรพุทธศักราช 2503  เป็นรุ่นสุดท้ายและใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 มีจำนวนนักเรียนชั้น ม. 1- ม. 3 ทั้งหมด 140 คน

20  ธันวาคม  2523   ได้มีการจัดงาน “วันซาวธันว์”  ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นนโยบายของนายมนสมุทร  ปานพรหม  ถือเอาวันขุดหลุมก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  216  ก ( 20 ธันวาคม  2519  )  เป็นวันกำเนิดโรงเรียน จัดให้มีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ และกิจกรรมวิ่งประเพณีไป  –  กลับ  ระหว่างโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กับหมู่บ้านวังคัน

ปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด  45  คน

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาจำนวน 7,124,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 216  ล ( ปรับปรุง 29 ) จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการและตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  เป็น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ( สั่ง  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  2540  )

ปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 118,512 บาท ให้โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักนักเรียน  จำนวน 1 หลัง  และห้องน้ำห้องส้วม  แบบ  6  ที่  จำนวน  2  หลัง

ปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2543  เพื่อทอดพระเนตรโครงการจัดที่พักนักเรียนและกิจกรรมด้านการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2545 เปิดใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ซึ่งดำเนินการประเมินโดย ดร.อรทัย  มูลคำ และคณะ ในวันที่ 24 มีนาคม 2549

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ 26 โรงเรียน ICT ของโครงการโรงเรียนในฝัน  ได้รับงบสร้างอาคาร แบบ สปช. 303/28 จำนวน 8 ห้อง

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบสร้างอาคาร 3 แบบ สปช. 318 ล/38 (พิเศษ จำนวน 18 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2553 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินป้ายขอสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีดุริยางค์จำนวน 14 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 396,100 บาน และได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน (4 ประตู) จำนวน 1 คัน ด้วยเงินงบประมาณ 646,000 บาท ทำการตรวจรับเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/38(พิเศษ)  งบประมาณ 16,140,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ได้รับงบประมาณตามโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) จัดซื้อครุภัณฑ์ วิทย์-คณิต เป็นงบประมาณ 300,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 “เกียรติแห่งความมุ่งมั่นด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน” ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2554

ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 5 กลุ่มสาระหลักงบประมาณ 300,000 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 400,000 บาท  ครุภัณฑ์วิทย์ – คณิต จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 104,000 บาท ได้รับงบประมาณงบลงทุนในการปรับซ่อมห้องประวัติศาสตร์ ( ห้องศูนย์วัฒธรรม ) งบประมาณ 112,500 บาท

วันที่ 10 มกราคม 2554 ผู้อำนวยการ พูลศักดิ์  จิตสว่าง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสามสาระแห่งประเทศไทย  คือ บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 65,000 บาท อาคารหอหญิง 1 หลัง งบประมาณ 190,000 บาท  โรงซักผ้าและตากผ้า ชาย-หญิง จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 90,000  บาท บ้านพักครู 4 คน จำนวน 2 หลัง งบประมาณ  266,000  บาท  โรงกรองน้ำดื่ม 2 ชุด  งบประมาณ  32,000 บาท ถังเก็บน้ำซีเมนต์ 1 ถัง  งบประมาณ 45,000 บาท

ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสามสาระแห่งประเทศไทยก่อสร้างโรงอาหารนักเรียนพักนอน (อาคารอเนกประสงค์) มีเวที งบประมาณ 170,000 บาท จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดสรรระบบน้ำดื่มในโรงเรียนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจากรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ 1,227,000 บาท รับมอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 110,000 บาท ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิสามสาระแห่งประเทศไทย  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องครัว งบประมาณ 270,000 บาท พร้องโรงกรองน้ำดื่ม จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 32,000 บาท

ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ  110,000 บาท ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงรับประทานอาหารเป็นเงิน 955.000 บาท

ได้รับงบประมาณตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ปรับปรุง  อาคารเรียนแบบ 216ก และแบบ 216ล (ปรับปรุง29) เป็นเงินงบประมาณ 878,000 บาท

โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ปี พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณปรับปรุงพัฒนาทาสีอาคารสถานที่ ทำโรงจอดรถ และอื่นๆ งบประมาณ 158,730 บาท

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับ งบประมาณ จำนวน 140,000 บาท ในการสร้างป้อมยามโรงเรียน และติดกล้องทางเข้าโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ 202 และ 203 รวมเป็นเงิน 193,700 บาท
 • ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคาร 318 หรือ อาคาร 3)
 • ปูกระเบื้องโรงอาหาร รวมเป็นเงิน 500,500 บาท
 • ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 รวมเป็นเงิน 723,400 บาท
 • ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมนอนเวรครู
 • ปรังปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์
 • ได้รับ งบประมาณ 6,000,000 บาท ในการก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง อยู่ในช่วงการดำเนินการ

ปี 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน การยืมคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่าง ให้ครูที่ปรึกษาทำการยืมให้นักเรียน

– ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

– ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

– ปรับปรุงห้องเวรนอนครูเวรชาย และปรับปรุงห้องนอนเวรครูหอหญิง

– ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล จากโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– โครงการลดการใช้พลังงาน

– สร้างหลังคาให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล

– กำลังก่อสร้าง บ้านพักครู 8 ครอบครัว แฟลต 8

ปี 2562  ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น  การปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น โรงเรือนเลี้ยงแพะ , ร้านกาแฟ Daroon Love Coffee,

– สร้างห้องสมุดโรงเรียน

– สร้างห้องประชุมครู

– สร้างห้องตัดผม

– สร้างระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนลดพลังงาน

ปัจจุบัน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 57 คน นักเรียนจานวน 855 คน จำนวนห้องเรียน 29 ห้องเรียน โดยมี นายนิคม สิงห์สูตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราโรงเรียน

logomd

ดาว์นโหลดโลโก้โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

คติพจน์โรงเรียน

สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี  ความสามัคคีทำให้เกิดสุข

ปรัชญาของโรงเรียน

มารยาทงาม ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์

 สีประจำโรงเรียน

“ เทา– น้ำเงิน ”

อัตลักษณ์โรงเรียน

“คนดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม”

อักษรย่อ

ม.ด. 

เอกลักษณ์โรงเรียน

“สิ่งแวดล้อมดี มีความพอเพียง”

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ / เป้าหมาย

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 4. พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันตามความถนัดของผู้เรียน