กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรัญญา โสคำ
ครู คศ.2 (อังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษณี ดวงพร
ครู คศ.2 (อังกฤษ)

นาวสาวนารปรียา ชัยอินทร์
ครู คศ.1 (ภาษาจีน)

นางสาวณิชาพัชร์ บุญคล้อยตาม
ครู คศ.1(อังกฤษ)

นางสาววรพร ตระสักชลาศัย
ครู (ภาษาอังกฤษ)

นายสหัสวรรษ คงสุนทร
ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจิรภิญญา เจริญเจ้าสกุล
อัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นายหฤษฏ์ เกตุสุวรรณ
อัตราจ้าง(ภาษาอังกฤษ)

Mr.Elly Belet Masai
ครูอัตราจ้าง