กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา กันเพชร
ครู คศ.1(ฟิสิกส์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดา ประทีปพจน์
ครู คศ.3 (เคมี)

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
ครู คศ.3 (ฟิสิกส์)

นายอดิสรณ์ ทานา
ครู คศ.3 (เคมี)

นายคำ วงค์เทพ
ครู คศ.2 (เคมี)

นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร
คศ.2 (ชีวิทยา)

นางพิมพร พจนาปิยกุล
ครู คศ.2 (วิทย์ทั่วไป)

นายสมชาย แผ่อำนาจ
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นายสมชาย เกษมสุขมา
ครูผู้ช่วย(คอมพิวเตอร์)