กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพนิดา กันเพชร
ครู คศ.1(ฟิสิกส์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดา ประทีปพจน์
ครู คศ.3 (เคมี)

นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
ครู คศ.3 (ฟิสิกส์)

นายอดิสรณ์ ทานา
ครู คศ.3 (เคมี)

นางสาวพิมพ์ภาพ มณีธร
คศ.3 (ชีวิทยา)

นายคำ วงค์เทพ
ครู คศ.2 (เคมี)

นางพิมพร พจนาปิยกุล
ครู คศ.2 (วิทย์ทั่วไป)

นายสมชาติ มิ่งศรีสุข
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นายสมชาย แผ่อำนาจ
ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครู คศ.2 (ชีววิทยา)

นายสมชาย เกษมสุขมา
ครู (คอมพิวเตอร์)

นายเชิดชู วิเคราะห์ไพร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุภาพร ฟ้าอร่ามศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู