กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประกอบ สุอุดมสินโรจน์
ครู คศ.3 (ดนตรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกล้วยไม้ เงาธรรม
ครู คศ.1 (ทัศนศิลป์)

นางสาวศิวิมล เทพรักษา
ครูผู้ช่วย (ทัศนศิลป์)

นางสาวตะวัน กันธิมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู