เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๖ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่น ตามประกาศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๖
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่น ตามประกาศ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก