ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเลื่อนกิจกรรมปฐมนิเทศ

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียน เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และนักเรียนพักนอนให้มารายตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบต่อไป
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์