เรื่องการเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่องการเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไป
โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด