มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ฉบับที่ 1/2564
เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในประเทศไทยซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การแพรระบาดยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียงคือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์จึงขอประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ฉบับที่ 1 ดังนี้
1. ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติดนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
2. ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ตามมติที่ประชุมของ ศบค. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ต้องกักตัวในสถานที่ราชการเท่านั้น จึงให้นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ กรณีกักตัวในสถานที่ไม่ใช่สถานที่ราชการตามที่กำหนดไว้ ให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ผู้ปกครองเดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
3. หากผู้ปกครองหรือนักเรียน สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( Covid-19)ขอให้นักเรียนสังเกตอาการตนเอง หยุดเรียนและแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบโดยด่วน
4. หากในพื้นที่หรือชุมขนที่นักเรียนอาศัยอยู่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และผู้ปกครอง หรือนักเรียนอาจเป็นกลุ่มเสี่ยง นักเรียนสามารถหยุดเรียนและกักตัวได้เป็นเวลา
14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และให้แจ้งครูที่ปรึกษาทราบทันที
5. เมื่อนักเรียนหยุดเรียนครบตามกำหนดเวลากักตัวแล้ว ให้ผู้นำชุมชนรับรองการกักตัวของผู้ปกครองและนักเรียน ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
6. โรงเรียนมีมาตรการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ตามประกาศ ของ ศบค. โดยตั้งจุดคัดกรองไว้บริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้า-เย็น และมีครูเวรปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบริเวณป้อมยามหน้าโรงเรียนตลอดทั้งวัน
7. กรณีมีนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ทางโรงเรียนจะทำการหยุดจัดการเรียนการสอนในระบบ On – site เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผล และจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
8. ผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรี่ยน ต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้ามายังบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง
9. หากนักเรียนรู้สึกไม่สบาย มีใข้ ไอ เจ็บคอ ควรงตการทำกิจกรรมหรือการมาโรงเรียน และแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อขอเวลาเรียน
10.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการกระจายเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนประจำพักนอนของโรงเรียนกลับภูมิลำเนาของตนเอง ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อฯ หรือ มีกลุ่มเสี่ยงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือบริวณใกล้เคียงกับภูมิลำเนาของนักเรียน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเม่ลาน้อยดรุณสิกข์