ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพักนักเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพักนักเรียน
ตามที่ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูหอพักนักเรียน อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้ดำเนินตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพักนักเรียน เรียงตามลำดับที่ ดังนี้
๑.นางสาววนิดา นวพรกัสสปะ
๒.นางสาวชดาพร พิทักษ์แสนสุข
ให้ผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว มาทดสอบสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖