ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การสอบคัดห้องนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง การสอบคัดห้องนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
——————————————————-
ตามที่โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแจ้งกำหนดการสอบคัดห้องเพื่อการจัดชั้นเรียน ในวันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดห้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอขี้แจงการปฏิบัติตนของนักเรียนที่มาสอบตามรายละเอียด ดังนี้
๑. ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ (แนบท้ายประกาศ)
๒. ให้นักเรียน ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และแสดงผลการตรวจ ในรูปของ VDO หรือรูปถ่ายขณะตรวจ และ รายงานผลให้คณะกรรมการคัดกรองฯ บริเวณหน้าโรงเรียน ในวันที่มาสอบ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.
๓. ให้นักเรียนที่มาสอบทุกคน เข้าแถวหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๒๐ น. ก่อนเข้าห้องสอบ
๔. นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง , กักตัว หรือกำลังอยู่ในช่วงรักษาตัว ให้แจ้งชื่อ- นามสกุล และรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้ครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน : ครูรุ่งทิวา ประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๗ดต๙๑๖
๕. ขอให้นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์