ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
ด้วย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้ปฏิบัติตาม ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และประเมินตนเองผ่าน ระบบประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (Thai Stop Covid Plus)ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากการรายงานสถานการณ์โรคดิดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ลาน้อย ยังพบผู้ดิดเชื้อฯ และมีหมู่บัานเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอแจ้ง การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเรียนการสอน ดังนี้
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรียนแบบปกติ (On-site) ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตรการ การปัองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ยกเว้น นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้นักเรียนติดตาม การเรียนการสอน ตามช่องทางที่ครูผู้สอนกำหนด
-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ เรียนแบบออนไลน์ (On-Line) โดยไข้ตารางเรียน ออนไลน์ ที่กลุ่มบริหารวิชาการกำหนด
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ๆ อย่างต่อเนื่อง หากมีการ เปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ทาง เพจ Facebook ะ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นายนิคม สิงห์สูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์