ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)
 
ด้วย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา และประเมินตนเองผ่าน ระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (Thai Stop Covid Plus)ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๖๕๖๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากการรายงานสถานการณ์สถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จังหวัดแม่อ่องสอน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย มีการแพร่ระบาดและมีแนวโน้มเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ มีนักเรียน และ ผู้ปกครองของนักเรียนบางส่วนอาลัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และเป็นผู้ดิดเชื้อฯ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอเลื่อนการเรียนการสอน แบบปกติ (On-site) จากที่เคยแจ้ง เพื่อทำการสอนแบบออนไลน์ (On-Line) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ๆอย่างต่อเนื่อง หากมีการ เปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ทาง เพจ Facebook : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ต่อไป
 
นางสาวชนิตา วัฒนมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์