ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
ด้วย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ได้ปฏิบัติตาม ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และประเมินตนเองผ่าน ระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (Thai Stop Covid Plus) ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากการรายงานสถานการณ์สถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ยังพบผู้ติดเชื้อ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ (On-Line) และหากสถานการณ์คลี่คลายจะเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ฯอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ทาง เพจ Facebook : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายนิคม สิงห์สูตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์