ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์กาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์กาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
 
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในหลายพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Hand และ On – Line ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์
ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ช่วยกำชับดูแลบุตรหลานให้มีวินัยและรับผิดชอบในการเรียนและการสอบวัดผลปลายภาคเรียน และให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซhttp://www.daroonsik.ac.th
และเฟสบุ๊กของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔