ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 โดยปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-hand และ On-line ตามความเหมาะสม ให้นักเรียนรับใบงานได้ที่ครูประจำชั้นและติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางเพจโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 โดยปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-hand และ On-line ตามความเหมาะสม ให้นักเรียนรับใบงานได้ที่ครูประจำชั้นและติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางเพจโรงเรียน