ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ฉบับที่ 3 / 2564 เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ฉบับที่ 3 / 2564
เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
************************************************************
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในหลายพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จึงประกาศจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ On-demand และในรูปแบบอื่น ๆ ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ถึง วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยนักเรียนสามารถประสานงานกับครูผู้สอนแต่ละวิชา เพื่อรับใบความรู้และใบงาน
ดังนั้น ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ลงชื่อ
(นายนิคม สิงห์สูตร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์