ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
1.ผู้ปกครองที่มีความกังวลในเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid -19) สามารถให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน โดยแจ้งผ่านครูที่ปรึกษาและให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อรับใบความรู้ใบงาน
2.กรณีภูมิลำเนาของนักเรียนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)หรือมีภาวะการแพร่ระบาดของโรค ให้แจ้งครูที่ปรึกษาทันทีและนักเรียนสามารถเรียนอยู่ที่บ้านโดยติดต่อประสานงานกับครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
ทั้ง 2 กรณีนักเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและทางโรงเรียนจะถือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลา