ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ -26 ก.พ. 2565
สอบคัดห้อง
5 มีนาคม 2565
รายงานตัว
12 มี.ค. 2565
 
หลักฐานการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัครเข้าเรียน เอกสารประกอบ

– เอกสาร ปพ.1 ฉบับ 5 ภาคเรียน (ถ้ามี)
รายละเอียดเพิ่มเติม