ประกาศรับนักเรียน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 และ นักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี

16-20 มีนาคม 2562
รับนักเรียน ม.1 , ม.4 ,นักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี 
ณ หอประชุมดรุณสิกข์สันทนา

20-22 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัครนักเรียน รอบโควตา
ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการหรือโรงเรียนที่ไปแนะแนวการศึกษาต่อ

23 มีนาคม 2562
สอบคัดห้อง ม.1 และ ม.4
ณ อาคาร 1

26 มีนาคม 2562
ประกาศผลการสอบคัดห้อง ม.1 และ ม.4
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 1

31 มีนาคม 2562
รับมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 และนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี
ณ หอประชุมดรุณสิกข์สันทนา

เอกสารกำรรับสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา , มารดา และผู้ปกครอง(ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ พ่อ-แม่)
3. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 ใบ
*** สาหรับ นักเรียนที่สมัครรอบโควตา ต้องแนบสาเนา ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ม.1 ต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
ม.4 ต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเรียนที่เลือก 3.00 ขึ้นไป

แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร ระดับชั้น ม.4
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
4. แผนการเรียนศิลป์ – เทคโนโลยีเกษตร
5. แผนการเรียนศิลป์ – เทคโนโลยีอุตสาหกรรม