ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกพลศึกษา)

ประกาศโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกพลศึกษา)