ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)